VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

platné a účinné od 31.3.2023
(dále jen „Obchodní podmínky“)


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Provozovatelem internetového obchodu lékárny (dále jen „Internetový obchod“), dostupném na internetové adrese lekarny-ipc.cz/eshop (dále jen „Webové stránky“), je společnost Lékárna IPC s.r.o., IČO: 028 30 876, se sídlem Brněnská 315/4, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 12, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 33430 (dále jen „Prodávající“).
1.2. Kontaktním údajem Prodávajícího pro písemnou komunikaci je adresa sídla, pro elektronickou komunikaci je e-mailová adresa eshop@ipcnet.cz, pro telefonickou komunikaci telefonní kontakt +420 605 068 870.
1.3. Adresa pro zasílání reklamovaného zboží a odstoupení od Kupní smlouvy je adresa provozovny Prodávajícího: Lékárna ipc Petrovice, Ohmova 271/2, Praha 10-Petrovice, PSČ 109 00.
1.4. Prodávající nabízí prostřednictvím Internetového obchodu zboží určené k prodeji zásilkovým způsobem, a to včetně léčivých přípravků registrovaných dle § 25 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o léčivech“), jejichž výdej není vázán na lékařský předpis nebo jejichž výdej není omezen rozhodnutím o registraci podle ustanovení § 39 odst. 5 Zákona o léčivech a dále veterinární přípravky (dále jen „Zboží“).
1.5. Prodávající je držitelem příslušných veřejnoprávních oprávnění k provozování lékárny s internetovým obchodem a je držitelem registrace u Státního ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“) pro výdej léčivých přípravků zásilkovým způsobem v rámci České republiky.
1.6. Zásilkovým způsobem nelze vydávat připravované léčivé přípravky, léčivé přípravky, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis, léčivé přípravky obsahující návykové látky nebo prekursory drog ani léčiva, která mohou být vydávána bez receptu s omezením. Ustanovení o zásilkovém výdeji uvedená v Zákoně o léčivech se vztahují výhradně na léčivé přípravky, nikoli např. na potraviny pro zvláštní lékařské účely nebo jiný sortiment lékárny prodávaný Kupujícímu na dálku.
1.7. Tyto Obchodní podmínky jsou vydány v souladu s ustanovením § 1751 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), a upravují vzájemný vztah mezi Prodávajícím a zákazníkem Internetového obchodu (dále jen „Kupující“), který s Prodávajícím prostřednictvím Internetového obchodu uzavírá kupní smlouvu o prodeji Zboží, a to s využitím elektronických prostředků komunikace na dálku (internet, e-mailová komunikace) (dále jen „Kupní smlouva“), jíž jsou tyto Obchodní podmínky nedílnou součástí.
1.8. Jednotlivé prodejní či marketingové akce, bonusové programy a/nebo věrnostní programy Prodávajícího se řídí samostatnými obchodními podmínkami zveřejněnými na Webových stránkách.
1.9. Je-li Kupující v postavení spotřebitele, vztahují se na právní vztahy založené Kupní smlouvou i příslušná ustanovení OZ na ochranu spotřebitele. V případě, že je Kupující podnikatel ve smyslu ustanovení § 420 odst. 1, 2 OZ, tj. uzavírá s Prodávajícím Kupní smlouvu v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či v rámci svého samostatného výkonu povolání, případně je Kupující osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele, vztahují se na něj ustanovení těchto Obchodních podmínek vyjma těch částí, která slouží na ochranu spotřebitele.
1.10. Odesláním Objednávkového formuláře, jak je definován níže, postupem podle článku 2.3. až 2.6. těchto Obchodních podmínek Kupující prohlašuje, že se před uzavřením Kupní smlouvy seznámil s těmito Obchodními podmínkami, a že s nimi výslovně souhlasí ve znění, které je platné a účinné v okamžiku odeslání Objednávkového formuláře.
1.11. Prodávající je oprávněn tyto Obchodní podmínky jednostranně měnit s tím, že veškeré vztahy Prodávajícího a Kupujícího se řídí vždy Obchodními podmínkami ve znění účinném ke dni uzavření Kupní smlouvy. Obchodní podmínky ve znění účinném ke dni uzavření Kupní smlouvy obdrží Kupující jako přílohu potvrzení objednávky na jím zadanou e-mailovou adresu.
1.12. Prodávající splňuje veškeré předpoklady k prodeji Zboží vyžadované relevantními právními předpisy.

2. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Internetový obchod představuje seznam Zboží nabízeného Prodávajícím, který obsahuje alespoň:

2.1.1. název Zboží;
2.1.2. popis Zboží;
2.1.3. konečnou cenu Zboží včetně DPH. Součástí ceny nejsou náklady na dopravu Zboží Kupujícímu. Výše nákladů na dopravu Zboží je na Webových stránkách uvedena samostatně a bude k celkové ceně objednávaného Zboží připočtena před odesláním Objednávkového formuláře;
2.1.4. informace dle Zákona o léčivech, je-li Zboží léčivem (včetně veterinárních), stejně jako povinné informace dle zvláštních právních předpisů u dalšího regulovaného zboží (např. zdravotnické prostředky, diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, doplňky stravy).

2.2. Veškeré Zboží vystavené na Webových stránkách Prodávajícího, včetně jeho popisu, nepředstavuje nabídku Prodávajícího ve smyslu ustanovení § 1732 OZ, Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto Zboží.
2.3. Kupující objednává Zboží prostřednictvím objednávkového formuláře na Webových stránkách (dále jen „Objednávkový formulář“), ve kterém je Kupující povinen pravdivě uvést alespoň:

2.3.1. jméno a příjmení/obchodní firmu;
2.3.2. datum narození/IČO;
2.3.3. adresu trvalého bydliště/adresu sídla;
2.3.4. telefonní číslo a e-mail.

2.4. Objednávkový formulář dále obsahuje zejména informace o:

2.4.1. objednávaném Zboží (objednávané Zboží, které Kupující vložil do elektronického nákupního košíku);
2.4.2. zvolený způsob úhrady kupní ceny;
2.4.3. požadovaný způsob doručení objednávaného Zboží;
2.4.4. náklady spojené s dodáním Zboží (včetně nákladů na dopravné a dalších sjednaných poplatků).

2.5. Před odesláním objednávky je Kupující povinen objednávku zkontrolovat, neboť údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovaný za správné.
2.6. Odesláním Objednávkového formuláře kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku zavazující k platbě“ Kupující potvrzuje pravdivost a úplnost vyplněných údajů, souhlasí s těmito Obchodními podmínkami a zavazuje se k zaplacení objednávky.
2.7. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky a jejím následném zpracování potvrdí Kupujícímu přijetí objednávky elektronickou poštou na, a to na e-mailovou adresu, kterou Kupující uvedl v Objednávkovém formuláři.
2.8. V případě, že Kupující v potvrzení objednávky nalezne jakékoli nesrovnalosti oproti objednávce, nebo neobdrží-li Kupující od Prodávajícího potvrzení objednávky, je povinen neprodleně kontaktovat Prodávajícího, a to telefonicky na telefonním čísle +420 605 068 870, nebo elektronicky na e-mailové adrese eshop@ipcnet.cz.
2.9. Prodávající je vždy oprávněn u Kupujícího prostřednictvím telefonu nebo e-mailu verifikovat správnost a úplnost údajů uvedených v Objednávkovém formuláři. Nepotvrdí-li Kupující na žádost Prodávajícího správnost a úplnost uvedených údajů, k objednávce Kupujícího dle Objednávkového formuláře se přihlíží, jako by nebyla odeslána.
2.10. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká v okamžiku doručení přijetí objednávky (akceptace), které je zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na e-mailovou adresu, kterou Kupující uvedl v Objednávkovém formuláři.
2.11. Kupní smlouva je uzavírána prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku, s čímž Kupující souhlasí. Náklady Kupujícího vzniklé použitím komunikačních prostředků na dálku (internetové připojení, telefon), hradí Kupující.
2.12. Kupující si je vědom, že nabídka prodeje Zboží je ze strany Prodávajícího nezávazná a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu a je oprávněn objednávku Kupujícího v souladu se Zákonem o léčivech odmítnout mimo jiné pro podezření ze zneužití objednaného Zboží.
2.13. Objedná-li si Kupující Zboží, které již Prodávající nenabízí, nebo Zboží, které Prodávající nebude schopen doručit v předpokládané lhůtě, zavazuje se Prodávající kontaktovat Kupujícího telefonicky a/nebo e-mailem za účelem dohody o dalším postupu. Nedojde-li k dohodě, k původní objednávce Kupujícího se nepřihlíží.
2.14. Prodej Zboží obsahující prekurzory výbušnin se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1148 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání (dále jen „Nařízení EU“). Prekurzory podléhající omezení dle tohoto Nařízení EU mohou být zpřístupněny pouze hospodářským subjektům a profesionálním uživatelům, kteří prekurzory podléhající oznámení prokazatelně potřebují ke své obchodní činnosti, podnikání nebo profesi, včetně zemědělské činnosti, a to po vyplnění prohlášení a ověření totožnosti. Prohlášení musí potvrdit osoba oprávněná jednat za Kupujícího, např. statutární zástupce Kupujícího, případně zplnomocněná osoba (takovou plnou moc je potřeba doložit spolu s prohlášením). Platnost takto vyplněného a ověřeného prohlášení je jeden rok. Bez potvrzeného prohlášení a ověření totožnosti není možné prodej uskutečnit. U regulovaných prekurzorů dle Nařízení EU se nevyžaduje vyplnění prohlášení a ověření totožnosti, ale nabytí, dovoz, držení nebo použití tohoto regulovaného prekurzoru výbušnin osobami z řad široké veřejnosti podléhá oznamovací povinnosti, jak je stanoveno v článku 9. Nařízením EU.
2.15. Všechny podezřelé transakce a významná zmizení a krádeže regulovaných prekurzorů a prekurzorů podléhající omezení by měly být oznámeny příslušnému národnímu kontaktnímu místu členského státu, v němž ke zmizení nebo krádeži došlo, a to do 24 hodin od jejich zjištění. Při rozhodování, zda jsou zmizení nebo krádeže významné, přihlédnou k tomu, zda je množství s ohledem ke všem okolnostem případu neobvyklé. V České republice se podezřelé transakce, významná zmizení a krádeže oznamují Policii ČR, Národní centrále proti organizovanému zločinu SKPV, Odboru zbraní a nebezpečných materiálů nebo Českému báňskému úřadu.

3. KUPNÍ CENA A ZPŮSOB ÚHRADY

3.1. Cenu za objednané Zboží včetně případných nákladů na dopravu a dalších sjednaných poplatků Kupující uhradí jedním z následujících způsobů:

3.1.1. hotově na dobírku v místě určeném kupujícím v Objednávkovém formuláři;
3.1.2. bezhotovostně prostřednictvím platebních či jiných systémů třetích osob uvedených na Webové stránce;
3.1.3. bezhotovostně platební kartou;
3.1.4. bezhotovostně převodem na bankovní účet Prodávajícího.

3.2. V případě platby na dobírku je kupní cena, včetně nákladů na dopravu a další sjednaných poplatků, splatná při převzetí Zboží Kupujícím.
3.3. V případě bezhotovostní platby převodem na bankovní účet Prodávajícího je Kupující povinen uhradit kupní cenu, včetně nákladů na dopravu a další sjednaných poplatků, společně s uvedením variabilního symbolu platby.
3.4. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit cenu za objednané Zboží včetně případných nákladů na dopravu a další sjednaných poplatků splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet Prodávajícího.
3.5. K úhradě Zboží bude Kupujícímu Prodávajícím vystavena faktura sloužící zároveň jako daňový doklad. Faktura bude Kupujícímu doručena v elektronické podobě na e-mailovou adresu, kterou Kupující uvedl v Objednávkovém formuláři, nejpozději bude faktura doručena v listinné podobě spolu se Zbožím.
3.6. Převzetí Zboží Kupujícím je možné až po jeho úplném zaplacení, není-li ujednáno jinak. Prodávající si tímto v souladu s ustanovením § 2132 OZ vyhrazuje vlastnické právo ke Zboží. Kupující se stane vlastníkem Zboží teprve až po úplném zaplacení kupní ceny.
3.7. Veškeré ceny v Internetovém obchodě jsou smluvními cenami. V Internetovém obchodě jsou vždy uvedeny aktuální a platné ceny v českých korunách. Uvedené ceny u jednotlivého Zboží jsou konečné, tj. včetně DPH a popřípadě dalších daní a poplatků. Toto se netýká poplatků za dopravu, dobírku a nákladů na komunikaci prostředky komunikace na dálku.
3.8. Akční ceny jsou platné vždy do vyprodání zásob Zboží, které je v akci, nebo po určitou dobu, která je v Internetovém obchodě uvedena.
3.9. Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná Zboží za cenu zjevně zveřejněnou omylem, neboť je nepřiměřeně nízká vzhledem k ceně obvyklé, a to v důsledku chyby interního informačního systému Prodávajícího, v takovém případě Prodávající o této skutečnosti Kupujícího informuje na e-mail, který Kupující uvedl v Objednávkovém formuláři a může navrhnout Kupujícímu jednání o uzavření Kupní smlouvy se správnou cenou.
3.10. Pokud v rámci objednávky v Internetovém obchodě došlo ke zneužití osobních údajů, platební karty apod., vyhrazuje si Prodávající právo prohlásit Kupní smlouvu za neuzavřenou.

4. DOPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

4.1. Kupující v Objednávkovém formuláři zvolí jeden z Prodávajícím aktuálně nabízených způsobů dopravy Zboží, jejichž přehled je uveden na Webových stránkách. Tím není vyloučena možnost ujednat podmínky dopravy Zboží odlišně od Obchodních podmínek a/nebo Kupní smlouvy.
4.2. Prodávající je povinen zajistit balení a dopravu zásilek obsahujících léčivé přípravky způsobem, který zajistí zachování jakosti léčivých přípravků. Podmínky při přepravě zásilek tedy musí být v souladu s podmínkami uvedenými v souhrnu údajů o přípravku (SPC).
4.3. Kupující je povinen převzít Zboží na jím určené adrese v Objednávkovém formuláři. Nepřevezme-li Kupující Zboží při dodání či odmítne-li Kupující převzít řádně dodané Zboží, je Prodávající oprávněn požadovat od Kupujícího náhradu veškerých nákladů s tím spojených (zejména nákladů za uskladnění), nebo je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit. Náhradu nákladů je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny v případě odstoupení od Kupní smlouvy.
4.4. V případě, že bude nutné Zboží z důvodů na straně Kupujícího doručovat opakovaně nebo a/nebo jiným způsobem, než jak bylo uvedeno v Objednávce, nese náklady spojené s opakovaným/jiným doručováním Kupující a Kupující je povinen tyto veškeré náklady Prodávajícího spojené s opakovaným/jiným doručováním uhradit. Totéž se uplatní, nebylo-li Zboží možné dodat z důvodu uvedení nesprávné nebo neúplné adresy v Objednávce.
4.5. Kupující je povinen při doručení zkontrolovat Zboží, zejména typ, množství a neporušenost obalů Zboží. V případě nekompletní a/nebo poškozené zásilky je Kupující oprávněn odmítnout Zboží převzít.
4.6. Zboží, které je léčivým přípravkem registrovaným dle § 25 odst. 1 Zákona o léčivech, jehož výdej není vázán na lékařský předpis nebo jehož výdej není omezen rozhodnutím o registraci podle ustanovení § 39 odst. 5 Zákona o léčivech, se Prodávající zavazuje odeslat Kupujícímu ve lhůtě do 48 (čtyřiceti osmi) hodin od přijetí objednávky tak, aby bylo zajištěno jeho dodání Kupujícímu nejdéle ve lhůtě 3 (tří) dnů od přijetí Objednávkového formuláře, nebo aby bylo Kupujícímu nejdéle ve lhůtě 3 (tří) dnů od přijetí Objednávkového formuláře oznámeno, že v této lhůtě nelze Zboží dodat.
4.7. Zboží, které není zbožím dle článku 4.6 těchto Obchodních podmínek, bude Prodávajícím předáno k přepravě zpravidla do 24 (dvaceti čtyř) hodin od přijetí Objednávkového formuláře v pracovní dny a v případě víkendů a svátku první následující pracovní den, je-li takové Zboží skladem, nebo ve lhůtě dostupnosti Zboží uvedené v Internetovém obchodě, není-li takové Zboží skladem.
4.8. Není-li Kupujícímu Zboží doručeno ve stanovené lhůtě, nejpozději do 30 (třiceti) dnů po přijetí Objednávkového formuláře, může Kupující od uzavřené Kupní smlouvy odstoupit, a to nesplní-li Prodávající svou povinnost doručit Zboží ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu Kupující poskytl. Kupující může od Kupní smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty pouze v případě, kdy Prodávající odmítl plnit nebo je plnění v určitém čase nezbytné s ohledem na okolnosti při uzavření Kupní smlouvy anebo Kupující sdělí Prodávajícímu před uzavřením Kupní smlouvy, že je dodání Zboží v určitý čas nezbytné.
4.9. Výše uvedené podmínky dodání Zboží platí pouze pro Českou republiku.

5. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

5.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práva z vadného plnění se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními OZ (§ 1914 až 1925, § 2099 až § 2117 a § 2116 až 2174 OZ) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
5.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady, zejména, že:

5.2.1. Zboží odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
5.2.2. Zboží je vhodné k účelu, pro který jej Kupující požaduje a s nímž Prodávající souhlasil;
5.2.3. Zboží je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci;
5.2.4. Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5.3. Prodávající odpovídá Kupujícímu, v případě, že Prodávající Kupujícího zvlášť neupozorní, že se některá z vlastností Zboží liší a Kupující s tím při uzavření Kupní smlouvy výslovně nesouhlasí, že Zboží vedle ujednaných vlastností:

5.3.1. je vhodné k účelu, k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;
5.3.2. odpovídá množství, jakosti a dalším vlastnostem, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může Kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;
5.3.3. je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může Kupující rozumně očekávat;
5.3.4. odpovídá jakosti nebo provedením vzorku nebo předloze, které Prodávající Kupujícímu poskytl před uzavřením Kupní smlouvy.

5.4. Projeví-li se vada v průběhu 1 (jednoho) roku od převzetí Zboží, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha Zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže Zboží užívat, v případě, že vadu Zboží vytkl oprávněně.
5.5. Nemá-li Zboží vlastnosti uvedené v článku 5.2, případně vlastnosti uvedené v článku 5.3, těchto Obchodních podmínek, může Kupující požadovat odstranění vady Zboží. Kupující může požadovat dodání nového Zboží bez vad nebo opravu Zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. Zvolený způsob odstranění vady Kupujícím se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu Zboží odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.
5.6. Prodávající odstraní vadu Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od dne vytknutí vady, pokud se s Kupujícím nedohodne na lhůtě delší.
5.7. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Kupní smlouvy, pokud Prodávající neodstraní vadu Zboží v přiměřené době po jejím výskytu nebo ji odmítne odstranit na náklady Prodávajícího, vada Zboží se projeví opakovaně, vada Zboží je podstatným porušením Kupní smlouvy, nebo z okolností je zjevné, že vada Zboží nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího. Přiměřená sleva Zboží se určí jako rozdíl mezi hodnotou Zboží bez vady a vadného Zboží, kterou Kupující obdržel.
5.8. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil. Vadou Zboží také není opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého Zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.
5.9. Kupující je oprávněn vytknout vadu, která se vyskytne u zakoupeného Zboží v době 2 (dvou) let od převzetí Zboží, přičemž při koupi použitého Zboží nebo Zboží s vadou se doba na vytknutí vady zkracuje na 1 (jeden) rok.
5.10. Je-li na Zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke Zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze Zboží použít, použijí se ustanovení OZ, o záruce za jakost.
5.11. Práva Kupujícího vyplývající z odpovědnosti Prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti Prodávajícího, uplatňuje Kupující neprodleně jedním z následujících způsobů:

5.11.1. telefonicky na telefonním čísle +420 605 068 870,
5.11.2. elektronicky e-mailové adrese eshop@ipcnet.cz,
5.11.3. písemně dopisem nebo osobně v provozovně LÉKÁRNA ipc Petrovice, Ohmova 271/2, Praha 10-Petrovice, PSČ 109 00.

5.12. Reklamované Zboží Kupující zašle prostřednictvím České pošty jako běžný balík spolu s dokladem, svědčícím o tom, že Kupující zakoupil Zboží skutečně od Prodávajícího (Prodávající proto doporučuje, aby Kupující předložil doklad o koupi) a reklamačním listem (ke stažení zde), na adresu provozovny Prodávajícího nebo se domluví s Prodávajícím na jiném způsobu převzetí reklamovaného Zboží ze strany Prodávajícího. Balíky doručené na dobírku není Prodávající povinen převzít.
5.13. Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace Zboží uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to e-mailem bezprostředně po přijetí reklamace; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.
5.14. O vyřízení reklamace informuje Prodávající Kupujícího elektronicky na e-mailovou adresu Kupujícího. Reklamační protokol bude Kupujícímu dodán nejpozději ve lhůtě stanovené obecně závaznými právními předpisy pro vyřízení reklamace, a to nejčastěji společně se Zbožím, jež bylo předmětem reklamace, a s uvedením data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a celkové době trvání reklamace. V případě, že v rámci reklamačního procesu není Kupujícímu zasíláno žádné Zboží, bude Kupujícímu zaslán reklamační protokol elektronicky na e-mailovou adresu Kupujícího.
5.15. Kupující má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva z vadného plnění.
5.16. V případě Kupujícího, který je podnikatelem a který tuto skutečnost uvede při objednávání Zboží (např. tím, že v Objednávkovém formuláři uvede své IČO a/nebo DIČ), se nepoužijí ustanovení těchto Obchodních podmínek týkajících se práva z vadného plnění, přičemž odpovědnost Prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti Prodávajícího (v takovém případě není Kupujícím poskytována), se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.
5.17. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího v okamžiku jeho převzetí. Nebezpečí škody dále přechází na Kupujícího v případě, kdy Kupující odmítne Zboží převzít, ačkoliv mu Prodávající umožní se Zbožím nakládat.
5.18. Lékárna zajišťující zásilkový výdej dle ust. 85 odst. 2 písm. e) Zákona o léčivech je povinna zajistit možnost vrácení reklamovaných léčiv způsobem, který nezpůsobí Kupujícímu náklady. Taková léčiva se stávají nepoužitelnými a je nutno zajistit jejich odstranění podle ust. § 88 a 89 Zákona o léčivech.
5.19. Před vrácením reklamovaných léčiv je doporučeno nejprve kontaktovat Prodávajícího buď prostřednictvím telefonního čísla +420 605 068 870, nebo elektronicky na e-mailové adrese eshop@ipcnet.cz a domluvit si průběh reklamace tak, aby byly minimalizovány náklady na obou stranách.

6. POUČENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn od smlouvy i bez uvedení důvodu odstoupit ve lhůtě do 14 (čtrnácti) dnů od:

6.1.1. dne převzetí Zboží, jde-li o Kupní smlouvu;
6.1.2. dne převzetí posledního kusu Zboží, objednává-li spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů Zboží, které jsou dodávány samostatně;
6.1.3. dne převzetí poslední položky nebo části dodávky Zboží, skládá-li se Zboží z několika položek nebo částí;
6.1.4. dne převzetí první dodávky Zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávky Zboží po ujednanou dobu.

6.2. Lhůta k odstoupení od smlouvy dle článku 6.1 těchto Obchodních podmínek je ze strany Kupujícího dodržena, bylo-li před jejím koncem Prodávajícímu odesláno oznámení o odstoupení od smlouvy na adresu Provozovny Prodávajícího Lékárna ipc Petrovice Ohmova 271/2, Praha 10-Petrovice, PSČ 109 00, příp. na e-mail eshop@ipcnet.cz.
6.3. V případě uplatnění práva na odstoupení je Kupující povinen Prodávajícímu bezodkladně, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení, odeslat dodané Zboží spolu s dokladem o koupi zpět na adresu provozovny Prodávajícího. Náklady spojené s vrácením Zboží v případě odstoupení nese Kupující.
6.4. Pokud Kupující využije svého práva na odstoupení od smlouvy v souladu s těmito Obchodními podmínkami, vrátí mu Prodávající nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů ode dne, kdy bylo Prodávajícímu doručeno oznámení o odstoupení, veškeré peněžní prostředky včetně nákladů na dodání Zboží, které od něho na základě Kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí Kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
6.5. Jestliže Kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží. Prodávající však není povinen vrátit Kupujícímu přijaté peněžní prostředky do okamžiku, než mu Kupující Zboží vrátí nebo prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal. Není-li výslovně vyloučena možnost osobního odběru, považuje se za nejlevnější způsob dodání zboží jeho osobní odběr na provozovně Prodávajícího.
6.6. Kupující, který je zároveň spotřebitelem léčivých přípravků, bere na vědomí, že z důvodů dle § 1837 OZ nemůže od Kupní smlouvy odstoupit. Kupující, který je spotřebitelem léčivých přípravků, nemůže odstoupit například od Kupní smlouvy:

6.6.1. o dodávce Zboží vyrobeného podle požadavků Kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám;
6.6.2. o dodávce Zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo Zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i Zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím;
6.6.3. o dodávce Zboží v obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej Kupující porušil.

6.7. Právo na vrácení Zboží bez udání důvodu v případě uzavření kupní smlouvy na dálku podle OZ se rovněž nevztahuje na registrované léčivé přípravky bez vad. Kupující nemá nárok na odstoupení od smlouvy uzavřené s Prodávajícím, pokud jde o smlouvu:

6.7.1. na základě které Prodávající Kupujícímu vydá léčiva, vydá či prodá zdravotnické prostředky a/nebo vydá či prodá potraviny pro zvláštní lékařské účely; nebo
6.7.2 o dodávce potravin, nápojů nebo jiného Zboží běžné spotřeby dodávaného do domácnosti Kupujícího nebo do jiného místa, které Kupující určil.

6.8. Kupující odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se Kupující seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží. Pokud tedy bude vrácené Zboží v rozporu s předchozí větou poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.
6.9. Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se Zbožím poskytovány dárky, kterými se rozumí i Zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu za cenu nepřesahující 1,- Kč bez DPH, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva Kupujícího odstoupit od smlouvy dle § 1829 OZ, darovací smlouva pozbývá účinnosti a Kupující je povinen spolu s vráceným Zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky, jinak se bude jednat na straně Kupujícího o bezdůvodné obohacení.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Správcem osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”) je Prodávající.
7.2. Kupující souhlasí s tím, že při objednání a převzetí Zboží, jakož i při registraci do Internetového obchodu je vyžadováno vyplnění údajů podle článku 2.3. těchto Obchodních podmínek, které mají povahu osobních údajů podle GDPR (dále jen „Osobní údaje“).
7.3. Pověřencem pro ochranu osobních údajů byl/a jmenován/a Eva Mašátová, eva.masatova@ipcnet.cz (dále jen „Pověřenec“). Kupující se může obracet na Pověřence ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jeho Osobních údajů.
7.4. Kupující nemá povinnost Osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Osobních údajů je nezbytnou podmínkou pro uzavření a plnění Kupní smlouvy, přičemž bez poskytnutí Osobních údajů není možné Kupní smlouvu uzavřít či jí ze strany Prodávajícího plnit.
7.5. Kupující bere na vědomí, že Prodávající bude Osobní údaje Kupujícího uvedené při činnostech uvedených v těchto Obchodních podmínkách po dobu uvedenou níže, shromažďovat, zpracovávat a uschovávat jako správce osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a GDPR. Prodávající je oprávněn tak činit po dobu a v rozsahu potřebném k provedení veškerých činností s uzavřením Kupní smlouvy souvisejících, zejména za účelem vyřízení objednávky Kupujícího.
7.6. V případě, že Kupující udělí souhlas Prodávajícímu ke zpracování Osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení, pak právní důvodem zpracování Osobních údajů je tento souhlas a Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 3 (tří) let od udělení souhlasu, ledaže bude souhlas Kupujícím odvolán dříve, vše ostatní se uplatní jako v případě zpracovávání Osobních údajů na základě plnění smlouvy (Objednávky).
7.7. Zpracování Osobních údajů Kupujícího bude prováděno pověřenými zaměstnanci Prodávajícího, popř. Prodávající může pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele, a to v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu zpracování Osobních údajů.
7.8. Příjemci Osobních údajů jsou osoby (i) podílející se na dodání Zboží a realizaci plateb ve vztahu k Objednávce, (ii) zajišťující služby provozování Internetového obchodu a další služby v souvislosti s provozováním Internetového obchodu, (iii) zajišťující marketingové služby.
7.9. Kupující má právo (i) být zapomenut (právo na vymazání Osobních údajů), to neplatí svědčí-li Prodávajícímu jiný právní důvod pro zpracovávání Osobních údajů; (ii) požadovat od Prodávajícího přístup k Osobním údajům a jejich opravu nebo aktualizaci; (iii) vznést námitku proti zpracování Osobních údajů; (iv) požadovat od Prodávajícího informace, jak je s Osobními údaji nakládáno; (v) získat své Osobní údaje ve strojově čitelném a přenositelném formátu k jejich přenosu; (vi) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud má pochybnosti o dodržování zákona o ochraně osobních údajů či GDPR Prodávajícím; (vii) požadovat po Prodávajícím omezení zpracování Osobních údajů, (viii) odvolat svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů, pokud jej udělil Prodávajícímu.
7.10. Prodávající prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení Osobních údajů.
7.11. Prodávající přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména prostředky ochrany – hesla, šifrování, zálohování a kryptování.
7.12. Prodávající prohlašuje, že k Osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby, jež byly náležitě proškoleny a zavázány povinností mlčenlivosti.
7.13. Prodávající může osobní údaje Kupujícího předat také dalším subjektům, jakožto zpracovatelům a příjemcům. Mezi tyto subjekty Prodávající zařazuje:

7.13.1. Commerce Media s.r.o., Lovosická 711/30, 190 00 Praha 9, C 209764 vedená u Městského soudu v Praze, IČ: 01648454, DIČ: CZ01648454
7.13.2. Heureka „Ověřeno zákazníky“
7.13.3. Heureka Shopping s.r.o., se sídlem Karolinská 650/1, Karlín, 186 00 Praha, IČO: 023 87 727
7.13.4. Česká pošta, s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 22599, IČO: 47114983
7.13.5. Zásilkovna s.r.o., IČ: 284 08 306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 139387, se sídlem Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9
7.13.6. Direct Parcel Distribution CZ s. r. o. se sídlem Modletice 135, 251 01 Říčany u Prahy, IČ: 61329266, DIČ: CZ61329266
7.13.7. Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko
7.13.8. Meta – dříve Facebook - 4 Grand Canal SquareMeta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland
7.13.9. Seznam.cz, a.s., se sídlem Praha 5 - Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 150 00, IČO 26168685
7.13.10. Luigi's Box, s.r.o., Tallerova 4, 811 02 Bratislava, Slovakia (EU), Business ID: 50641671, Tax ID: 2120416056, VAT Number: SK2120416056
7.13.11. LookWeb s.r.o., Poděbradská 88/55, 198 00 Praha 9, Česká Republika
7.13.12. Global Payments Europe, s.r.o. (GPE), se sídlem V Olšinách 626/80, Strašnice, 100 00 Praha 10, Česká republika, IČ: 27088936, DIČ: CZ27088936, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 95419
7.13.13. BENEFITY a.s., Corso Karlín, Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8, IČO: 27095231, DIČ: CZ27095231
7.13.14. Benefit Management s.r.o. (Benefit Plus Česká republika, Slovensko, Polsko), Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4, IČO: 270 69 770, DIČ: CZ 270 69 770
7.13.15. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, 140 92, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 3608
7.13.16. Mountain Lift s.r.o., Rybná 716/24, Praha 1, 110 00, IČ04588436 DIČ CZ04588436.

7.14. Po uplynutí nezbytné doby pro uchovávání osobních údajů je Prodávající vymaže/zničí (viz článek 7.5. Obchodních podmínek).
7.15. Prodávající si z důvodu předcházení trestné činnosti a minimalizace škod vyhrazuje právo odmítnout Objednávku Kupujícího vytvářenou z podezřelé IP adresy, např. při využití tzv. proxy serveru. V případě problémů s Objednávkou může Kupující kontaktovat Prodávajícího prostřednictvím e-mailové adresy Prodávajícího.
7.16. K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních medií a analýze návštěvnosti Webových stránek může Prodávající dále zpracovávat tzv. „cookies" soubory tak, aby usnadnil poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu „cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby Kupujícímu byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používá. Používání „cookies" umožňuje Prodávajícímu zaznamenávat informace o návštěvě Kupujícího a jeho preferovaném nastavení služeb. Zpracování údajů Kupujícího je v takových případech založeno na oprávněném zájmu Prodávajícího na získání statistických a technických informací o využívání Webových stránek a oprávněného zájmu zobrazovat návštěvníkům Webových stránek nejrelevantnější marketingové informace. Aby Kupující mohl plně využívat webového rozhraní Prodávajícího, užíváním Webových stránek je automaticky udělen souhlas k tzv. technickým „cookies", které jsou nezbytné pro řádné fungování Webových stránek Prodávajícího. Prodávající dále využívá tzv. analytické a marketingové „cookies“, k jejichž zpracování potřebuje Prodávající souhlas Kupujícího. Udělený souhlas se zpracovávání „cookies“ může být kdykoliv odvolán. Podrobnosti o souborech „cookies“ naleznete zde.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Veškeré případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím z Kupní smlouvy nebo těchto Obchodních podmínek budou řešeny místně příslušným obecným soudem dle práva České republiky.
8.2. V případě rozporu mezi Kupní smlouvou a těmito Obchodními podmínkami je rozhodující znění Kupní smlouvy.
8.3. Informační službu dle ustanovení § 85 odst. 2 písm. d) Zákona o léčivech poskytuje Prodávající v pracovních dnech PO - ČT 7:30 - 18:00, PÁ 7:30 - 15:00. Informační službu je možné kontaktovat na telefonním čísle +420 605 068 870, nebo elektronicky na e-mailové adrese eshop@ipcnet.cz. V případě, že je provoz Lékárny ipc Petrovice dočasně omezen/uzavřen, informační služba na e-mailu a telefonním čísle je v provozu nadále beze změny.
8.4. Tato informační služba slouží rovněž k zajištění shromažďování a předávání informací o podezření na nežádoucí účinky léčivých přípravků a o závadách v jakosti léčivých přípravků dle §85 odst. 2 písm. d) Zákona o léčivech, jakož i totožných informací týkajících se veterinárních léčivých přípravků. V případě podezření na závažný nebo neočekávaný nežádoucí účinek léčivého přípravku, Prodávající doporučuje Kupujícímu toto podezření ohlásit též Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. V případě takových podezření u veterinárních léčivých přípravků prodávající kupujícími doporučuje učinit ohlášení taktéž Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.
8.5. Kontrolním orgánem, který vykonává dozor nad činností Prodávajícího ve vztahu k výdeji veterinárních léčivých přípravků, je Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, sídlící na adrese Hudcova 232/56a, Medlánky, Brno, PSČ 621 00, který je možné kontaktovat na telefonním čísle +420 541 518 210, nebo na e-mailové adrese podatelna@uskvbl.cz. Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv má také webové stránky dostupné na adrese https://uskvbl.cz/. Odpovědnou osobou ve vztahu k Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, ve vztahu k výdeji veterinárních léčivých přípravků, je Prodávající.
8.6. Kontrolním orgánem, který vykonává dozor nad činností Prodávajícího ve vztahu k výdeji léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, je Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), sídlící na adrese Šrobárova 48, Praha 10, PSČ 100 41, který je možné kontaktovat na telefonním čísle +420 272 185 111, nebo na e-mailové adrese posta@sukl.cz. SÚKL má také webové stránky dostupné na adrese https://www.sukl.cz/. Odpovědnou osobou ve vztahu k SÚKL, ve vztahu k provozování Internetového obchodu, je Prodávající.
8.7. V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující, který je spotřebitelem, podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 15, Praha 2, PSČ 120 00, e-mail: adr@coi.cz , web: adr.coi.cz .
8.8. Stane-li se některé ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, ostatní ustanovení Obchodních podmínek tím zůstávají nedotčena.
8.9. Prodávající je vázán etickým kodexem České lékárnické komory.
8.10. Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné dnem uvedeným v jejich záhlaví. Současně tímto dnem pozbývají platnosti a účinnosti veškeré předchozí podmínky a pravidla vztahující se k nákupu Zboží prostřednictvím Internetového obchodu vydané přede dnem platnosti a účinnosti těchto Obchodních podmínek.

 

Proč nakupovat u nás

Vložili jste do košíku

Název produktu

Počet kusů: 2 ks, Cena celkem: 850

Mám dopravu zdarma?

Nakupte ještě za Kč a dopravu máte také zdarma

Dopravu již máte také zdarma

Mohlo by se Vám líbit

LIPO C ASKOR FORTE cps.120

LIPO C ASKOR FORTE cps.120

TOP produkt

824 Kč

Doplněk stravy

Do košíku
CURAPROX CS 3960 zubní kartáček Supersoft blistr

CURAPROX CS 3960 zubní kartáček Supersoft blistr

TOP produkt

113 Kč

Kosmetický přípravek

Do košíku
Orthomol arthroplus 30 denních dávek

Orthomol arthroplus 30 denních dávek

TOP produkt

1 738 Kč

Doplněk stravy

Do košíku
B-KOMPLEX PERFEKT 20 tbl.

B-KOMPLEX PERFEKT 20 tbl.

TOP produkt

59 Kč

Doplněk stravy

Do košíku
Do košíku
CURAPROX CS Ultra Soft 5460 2-pack LOVE edition

CURAPROX CS Ultra Soft 5460 2-pack LOVE edition

TOP produkt

225 Kč

Kosmetický přípravek

Do košíku
ASU 300 LERAM 90 tobolek + 30 ZDARMA

ASU 300 LERAM 90 tobolek + 30 ZDARMA

TOP produkt

550 Kč

Léčivý přípravek

Do košíku

Přihlášení uživatele

Ztracené heslo

Tento e-mail u nás není zaregistrovaný.
Na zadaný e-mail byly odeslány instrukce k obnovení hesla.
Odeslat

Aby web fungoval jak má - souhlas s cookies

Pro co nejlepší zážitek z prohlížení webu, aby fungovalo vyhledávání, přihlašování, abychom vás neobtěžovali nevhodnou reklamou a pro mnoho dalších věcí využívá tato stránka tzv. cookies, což jsou drobné textové informace dočasně ukládané do paměti vašeho prohlížeče. K jejich použití od vás potřebujeme souhlas. Za jeho udělení v plné šíři, či podrobné nastavení vám velmi děkujeme. Vaše rozhodnutí můžete samozřejmě kdykoliv změnit a přenastavit.

Jaké cookies používáme

Nezbytné

Nezbytné cookies jsou bezpodmínečně nutné k fungování stránek. Bez nich by nefungovaly základní funkcionality, jako např. přihlašování nebo nakupování v e-shopu. Tyto jsou vždy automaticky povolené.

Statistické

Tyto cookies pomáhají s měřením a analýzou návštěvnosti stránek.

Marketingové

Marketingové cookies pomáhají trackovat uživatele stránek za účelem nabízení cílených reklamních sdělení. Dávají smysl pro obě strany, neboť uživatel stránek obdrží reklamu na produkty, které ho skutečně zajímají, a které např. vyhledával v minulosti, a vydavatelé reklam naopak mohou tyto reklamy cíleně nabídnout.

Přijmout vše Přijmout vybrané Podrobné nastavení